बजेट तथा कार्यक्रम


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारीतर्फ स्वीकृत कार्यक्रमहरु बजेट तथा कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना २०७७।०८।२८ आन्तरिक प्रशासन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारीतर्फ स्वीकृत कार्यक्रमहरु
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा रुकुम (पूर्व) जिल्लामा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरु बजेट तथा कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा रुकुम (पूर्व) जिल्लामा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरु
Skip to toolbar