आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा रुकुम (पूर्व) जिल्लामा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरु

शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा रुकुम (पूर्व) जिल्लामा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरु बजेट तथा कार्यक्रम, योजना तथा परियोजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा रुकुम (पूर्व) जिल्लामा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरु

 

रुकुम पूर्व जिल्लाको आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को वार्षिक कार्यक्रम

Skip to toolbar